Tintin Keyring - Thompson Open Fan

Tintin Keyring - Thompson Open Fan

3.25" figurine attached to key chain. Corresponding Tintin book: The Blue Lotus

You might also like